مجوزهای کار درترکیه

ترکیه جایی است که خورشید درهرمنطقه جغرافیایی آن به گونه ای متفاوت طلوع می کند، همچنین توسط سه فرهنگ اروپایی، آسیایی وخاورمیانه ای احاطه شده است. بطوریکه ترکیبی از فرهنگ های مختلف درآن دیده می شود ازاین رو، به علت این ساختار ترکیبی ترکیه کشوری آزاد اندیش می باشد وبدون توجه به ملیت، نژاد، مذهب، زبان، ظاهر وغیره می توانید براحتی مکانی مناسب باسبک زندگی ایده آل خود، آب وهوا، طبیعت، تیپ شخصیتی وموارد دیگرپیدا کنید. به موازات آن، طبق سوابق رسمی موسسه آماری ترکیه تقریبا ۱۰۰۰۰۰۰ اتباع خارجی درکشورزندگی می کنند واین تعداد روزبه روز درحال افزایش است. بامراجعه به آماررسمی، پیشرفته ترین شهرها مانند استانبول، آنکارا، ازمیر، آنتالیا وبورسا به خاطردارا بودن مزایای صنعتی، توریستی، سیاسی،استراتژیک وتجاری ازویژگی های خاصی برخوردارند.

 

استانبول ــ ۳۲۷۸۷۱

آنکاراــ ۸۴۴۷۲

آنتالیاــ ۵۷۴۲۳

بورساــ ۲۶۱۹۸

بورساــ ۲۶۱۹۸

 

استانبول باجمعیت حدود ۲۰0 میلیون نفروهمچنین نمادهای مهم بین المللی که دارای ارزشهای تاریخی، اقتصادی، استراتژیک وگردشگری می باشند ازبقیه شهرها پیشی می گیرد. ازاین نقطه نظر، استانبول هشتمین وآنتالیا دهمین شهرپربازدید درسراسر جهان می باشد.

 

چگونه می توانیم مجوزکارترکیه را دریافت کنیم؟

 

درخواست مجوزکاربسته به محل اقامت شما درمرحله درخواست دارد وبه دونوع تقسیم می شود. طبق یک قانون، خارجی ها نمی توانند به نام خود اجازه کاربگیرند و اگر یک تبعه خارجی مایل به کاردر ترکیه باشد، یک شرکت محلی ویا یک شرکت مشاوره مجازاز طرف شرکت مربوطه ازترکیه باید حامی مالی وی باشند وبرای اطمینان ازورود شما تشریفات اداری زیادی راانجام دهند. قبل ازدرخواست های هردوطرف، نباید این موارد رانادیده گرفت.

 

● برای دریافت اجازه کار، ابتدا باید اجازه اقامت بگیرید

● مدت اجازه اقامت شما بسیارمهم است. جمهوری ترکیه به اتباع خارجی که اجازه اقامت آنها کمترازشش ماه باشد اجازه نمی دهد برای اجازه کاردرخواست دهند.

● به هر دلیل شخصی ، درخواست ها میتواند رد شود.

بعد از اتمام تمامی این مراحل، ساده ترین مرحله شامل فقط تشریفات اداری ودرخواست کار شروع می شود. با توجه به مکانی که در آن قراردارید، انواع درخواست ها به دودسته تقسیم می شود که نام آنها «درخواست های داخلی» و«درخواست های خارج ازکشور»است.

 

درخواست های داخلی( همچنین راهنمای کارفرمایان)

 

این نوع درخواست شامل درخواست های داخلی ترکیه است.اگردرخواست مجوز کارازترکیه بکنید، دراین گروه قرار می‌ گیرید.

 

● هم داوطلب کارفرمایی وهم کارمند خارجی به صورت آنلاین به وب سایت وزارت کار وتامین اجتماعی مراجعه می ‌کنند. با این حال، مدارک مورد نیاز برای هردوطرف درمرحله درخواست آنلاین کاملا متفاوت است.

● کارفرما یک نام کاربری ثبت می کند وکلیه اطلاعات مربوط به کارمند را از طریق وب سایتwww.turkey.gov.tr وارد می کند.

توجه : کارمندان بایستی تمامی این اطلاعات را تایید کنند واطلاعات اشتباه وناقص روند را تضعیف کرده ومدت زمان آن را افزایش می دهد.

 

● کلیه اسناد ومدارک ضروری پس ازدرخواست آنلاین، بایستی ظرف مدت شش روزبه وزارت کار وتامین اجتماعی ارسال شوند.

● درصورت عدم تحویل به موقع، کل فرایند ازابتدا آغاز می گردد.

● وزارتخانه درخواست را بررسی می کند ونتیجه را ازطریق پست الکترونیکی وبصورت کتبی اطلاع می دهد.

● درصورت تایید مجوزکار توسط وزارت کاروتامین اجتماعی، هزینه اقامت واجازه کارازکارفرما درخواست می شود و کارمند پس ازپرداخت به حساب های بانکی مرتبط می تواند زندگی تجاری خود رادرترکیه آغازکند.

● کارفرما بیمه رابه مؤسسه تامین اجتماعی گزارش می کند و پرداخت بیمه باتوجه به مبلغ اعلام شده به وزارت کار وتامین اجتماعی تعیین می شود.

حقوق اتباع خارجی نمی تواند کمترازحداقل دستمزد (۲۳۲۴ لیر ترکیه) درترکیه باشد.

اسناد لازم برای کارمند:

 

✔ گذرنامه

✔ چهار قطعه عکس گذرنامه ای 

✔ فتوکپی از صفحات گذرنامه ازجمله عکس 

✔ فتوکپی تاریخ انقضا گذرنامه 

✔ فتوکپی ازآخرین صفحه مهرورودی در گذرنامه 

 

درخواست های خارج ازکشور(همچنین راهنمای کارفرمایان)

در این درخواست برخلاف درخواست های داخلی روند متفاوتی برای هردوطرف اجرا می شود مانند:

 

● افرادی که هنوزاجازه اقامت ندارند می توانند ازکشور خود یا کشورمیزبان درخواست دهند. 

● درخواست ازنزدیکترین کنسولگری ترکیه یا سفارت ترکیه اخذ می شود.

● مرحله بعد دریافت شماره ارجاع درخواست (متشکل ازده رقم) وارسال آن به کارفرماست. 

 

● کارفرمایان باید ظرف مدت شش روزپس ازدرخواست کارمند، با این شماره ارجاع بصورت آنلاین به وب سایت وزارت کار وتامین اجتماعی مراجعه کنند.

● مدارک جمع آوری شده باید ظرف مدت ده روزتحویل داده شوند.درغیراین صورت مراحل قبلی باطل شده واز ابتدا دوباره انجام می شوند.

● درصورت تنظیم دقیق اطلاعات، مدت زمان جواب دهی توسط وزارت ۳۰ روزطول می کشد. 

● پس ازتایید درخواست ، نتیجه با تماس یا ایمیل اعلام می گردد.

● هنگامی که اجازه کار و ویزا توسط وزارت کار وتامین اجتماعی تایید شود، اجازه اقامت وکار وهزینه ویزای کنسولی به کنسولگری ترکیه پرداخت می شود. میزان کارمزدها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

● فرآیند رسیدگی توسط مؤسسه تامین اجتماعی بایستی ظرف 30 روز از زمان ورود شما به ترکیه انجام گردد وپرداخت بیمه باتوجه به هزینه اعلام شده به وزارت کار وتامین اجتماعی تعیین می شود.

 

اسناد مورد نیاز برای کارمند:

✔ گذرنامه

✔ فتوکپی درخواست اجازه کار

✔ یک کپی ازتوافق نامه کاری

✔ یک قطعه عکس گذرنامه ای

 

دستمزد اتباع خارجی؟

دستمزدی که توسط کارفرما اعلام می شود باید باموقعیت ومعلومات فرد خارجی مناسب باشد وباتوجه به هزینه ها وپرداخت ها، مقادیرنوشته شده درزیر برای یک خارجی که در ترکیه حضور دارد مناسب است.

 

● حقوق ۶.۵ برابربیشترازحداقل دستمزد (۲۳۲۴ لیر ترکیه) برای مدیران سطح بالا، خلبانان، معماران ومهندسان دارای مجوز قبلی وغیره.

● حقوق ۴ برابربیشترازحداقل دستمزد (۲۳۲۴ لیرترکیه) برای مدیران واحدها، مهندسان، معماران وغیره. 

● حقوق ۳ برابر بیشترازحداقل دستمزد (۲۳۲۴ لیرترکیه) برای مشاغلی که نیاز به مهارت دارد، معلمان وغیره. 

● حقوق ۱.۵ برابربیشترازحداقل دستمزد (2324 لیرترکیه) برای سایرمشاغل.

● حقوق باحداقل دستمزد برای مستخدمین منازل. 

● متوسط مدت کارمجازبین ۶ ماه تا یک سال است که باتوجه به حرفه تغییر می کند.

 

نرخ مالیات ها؟

 

میران مالیات به مدت زمان اجازه اقامت واینکه درچه حرفه ای مشغول به کار هستید بستگی دارد. 

 

در مورد صاحبان املاک وضعیت به چه صورت می باشد؟

 

اگرچه دولت در ماه می ۲۰۱۶ اعلامیه ای مبتنی برمقررات مربوط به مجوز کاربرای صاحبان املاک خارجی منتشر کرده است، اماهنوز اقدام خاصی صورت نگرفته است. هرگونه اطلاعات بیشتربا شما در میان گذاشته خواهد شد.

 

اجازه کار به عنوان کارفرما

 

دلیل اینکه ما هرمرحله برای گرفتن مجوزکاربرای یک کارمند وکارفرما را با هم تعریف می کنیم این است که شما بطورمستقل آزاد هستید که شرکت خود را تاسیس کنید. همانند بسیاری ازجنبه ها، ترکیه با ایجاد فرصتهای حمایتی خود سرمایه گذاران ازسراسرجهان رامی پذیرد.علاوه براینکه وام های عالی توسط بسیاری ازبانک های ترکیه ارایه می شود، بسیاری ازمجوزهای شغلی نیزبه سرمایه گذاران خارجی که تمایل دارند شرکت های خود را در ترکیه احداث کننداختصاص داده می شود.برای بهره مندی از امکانات اقتصادی ارایه شده توسط دولت ترکیه، بعضی ازفرم ها آماده شده وبا ادارات مربوطه تماس گرفته شده است.

بطور خلاصه، اگر شماعلاقمند به راه اندازی شغل شخصی خود در ترکیه هستید، عناوین زیراین کار را برای شما آسان می کند.اگر اطلاعات مجازی را بیشتر ازمکتوب ترجیح می دهید می توانید ازکانال یوتیوب Serif the Broker تحت عنوان "چگونه می توان یک شرکت را درترکیه راه اندازی کرد" بازدید نماید.

 
ورود
نام کاربری
کلمه عبور
رمز عبور خود را فراموش کرده اید Remind